İntravasküler Ultrasonografi

Koroner arter hastalığı akut koroner sendrom ve bunun yol açtığı hayatı tehdit eden komplikasyonlar nedeniyle hala önemini korumaktadır. Koroner aterosklerozun görüntülenmesinde sıklıkla kullanılan anjiyografi damar lümenini gösteren bir yöntemdir. Damar içi ultrasonografi lümenin yanı sıra damar duvarını ve aterosklerotik plağı da göstermektedir. IVUS’ un kullanıma girmesi ile lümen alanın hesaplanması, anjiyografik olarak darlık ciddiyetine karar verilemeyen plakların değerlendirilmesi, stent yerleştirilmesinde yeterli genişletmenin sağlanması konularında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Kalp nakli hastalarında meydana gelen vaskülopatiyi anjiyografinin erken evrelerde tanıması güçtür. IVUS ile transplant vaskülopatisinin erken tanısı mümkün olmaktadır. Hassas plakların tespiti için IVUS sinyallerini daha ileri yöntemlerle değerlendirebilen radyofrekans analizi ve elastogram gelecekte önemi artacak yöntemlerdendir. Bunun yanı sıra ateroskleroz yaygınlığının tespiti ve koroner aterosklerozun hacimsel olarak hesaplanabilmesi IVUS’un bize sağladığı nicel verilerin başında gelir. Bu nicel veriler sayesinde koroner aterosklerozdaki ilerlemeler veya gerilemeler seri IVUS takipleriyle tespit edilebilir.

Güncelleniyor

Güncelleniyor